Tilbage til Clearhaus.com

Privatlivs- og Cookiepolitik

Introduktion

Clearhaus A/S er et betalingsinstitut godkendt af Finanstilsynet, der leverer betalingsløsninger til virksomheder, som sælger varer og tjenesteydelser på internettet. Clearhaus A/S er “principal member” af Visa og MasterCard. Clearhaus A/S’ virksomhed består således i at modtage betalinger fra forbrugere, der har et Visa- eller Mastercard og at videreformidle denne betaling til Clearhaus A/S’ kunder. Betalingerne sker via Visa- og MasterCards betalingsinfrastruktur og Nationalbankens sumclearing samt internationalt via SWIFT og EBA-clearing.

Dette dokument beskriver Clearhaus A/S’ (CVR. 33749996) Privatlivs- og Cookiepolitik. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) – ”Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016” - om beskyttelse af fysiske personer i forhold til behandling af personlige data og i forhold til den frie bevægelighed af sådanne data. I forbindelse med dette er følgende nyttig information for vores kunder/merchants:

 1. Alle databehandlingssystemer er outsourcet til certificerede leverandører
 2. Clearhaus er ikke fysisk involveret i datatransmission og heller ikke i opbevaring af kortdata
 3. Clearhaus opererer fra kontornetværk og laptops.

Formålet med denne privatlivs- og Cookiepolitik er at informere vores forretningsforbindelser om, at Clearhaus indsamler, beskytter og anvender personlige data i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

I forbindelse med Databeskyttelsesforordningen er Clearhaus defineret som dataansvarlig.

Vigtige definitioner

 • Personlige data/oplysninger indbefatter al information, som relaterer sig til en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 • Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller anden instans, som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen af de personlige oplysninger.

Principper i forhold til at behandle, beskytte og slette personlige data (Art. 5)

Clearhaus er bevidst om og agerer i overensstemmelse med det nye bestemmelser i forbindelse med behandling, beskyttelse og sletning af personlige data. Vigtigst er personlige data, som

 • Skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede
 • Skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, som er uforenelig med disse formål
 • Skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles
 • Skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte. Det skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at oplysninger, der er urigtige, bliver slettet straks ellerberigtiges
 • Skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles
 • Skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

I egenskab af dataansvarlig er Clearhaus A/S ansvarlig for, at data behandles i overensstemmelse med ovennævnte principper i Databeskyttelsesforordningen.

Retten til at være informeret

Ved indsamling af personlige oplysninger fra en potentiel kunde/merchant vil Clearhaus, i overensstemmelse med Art. 13, informere den potentielle kunde/merchant, at disse personlige oplysninger indsamles og til hvilket formål. Hos Clearhaus har vi eksempelvis behov for de personlige oplysninger til at behandle indkomne ansøgninger, til at håndtere ordrer og til at administrere konti/kontrakter, der indgås med os.

Den registrerede har tillige ret til at være informeret om opbevaring af personlige oplysninger. Hos Clearhaus opbevarer vi vore kunders oplysninger, så længe de er kunder hos os, eller indtil samtykket trækkes tilbage. I tilfælde af, at en ansøger ikke bliver kunde hos os, vil de personlige oplysninger blive slettet.

Derudover skal Clearhaus give en potentiel kunde de kontaktinformationer, som er anført i slutningen af dette dokument, og Clearhaus skal, ved anmodning herom, give den registrerede de ønskede informationer om flere yderligere rettigheder, som vil blive opsummeret i det følgende:

Indsigtsret (Art. 15)

Den registrerede har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedr. den pågældende behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne og følgende information:

 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategorier af personoplysninger

Ret til berigtigelse (Art. 16)

Den registrerede har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse og til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning (Art. 17)

Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse. Alene under særlige omstændigheder angivet i nævnte Art. 17 har dataansvarlige ret til at tilbageholde personlige oplysninger, når situationen kræver det fx for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til begrænsning af behandling (Art. 18)

Den registrerede har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling under særlige omstændigheder fx hvis den registrerede bestrider rigtigheden af personoplysningerne, og dette gælder i perioden, indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte, eller hvis de personlige oplysninger ikke kan slettes grundet fastlæggelse, udførelse eller forsvar af et retskrav.

Ret til at klage (Art. 13)

I tilfælde af strid har den registrerede ret til at indgive en klage til en rådgivende myndighed.

Ifølge Art. 19 har den dataansvarlige underretningspligt i forhold til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af data udført i overensstemmelse med Art. 16, 17 og 18 til de modtagere, hvis data er blevet videregivet, medmindre det viser sig umuligt, og den dataansvarlige skal også, ved anmodning, informere den registrerede om disse modtagere.

Ret til dataportabilitet (Art. 20)

Den registrerede har ret til at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er givet til. Denne ret må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

Ret til indsigelse (Art. 21)

Den registrerede har ret til at føre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige, legitime grunde til behandlingen. Såfremt de personlige oplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede ret til at gøre indsigelse mod dette, og herefter må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering (Art 22)

Den registrerede har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende. Dette er ikke gældende hvis afgørelsen er

 • Nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig
 • Hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser
 • Eller er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Cookiepolicy

Hos Clearhaus vil vi gerne sikre, at dit besøg på vores hjemmeside er så problemfrit, pålideligt og brugbart som muligt. Til at hjælpe os med det, bruger vi Cookies og lignende teknologier til at gøre vores hjemmeside relevant i forhold til dine interesser og behov.

Hvad er cookies

Cookies er små tekstfiler, som automatisk placeres på din computer eller mobile enhed, når du besøger næsten enhver hjemmeside. De lagres af din Internetbrowser.

Cookies indeholder grundlæggende informationer om dit brug af Internettet, men sædvanligvis bliver du ikke identificeret personligt. Din browser sender disse cookies tilbage til hjemmesiden, hver gang du genbesøger den. De kan genkende din computer eller mobile enhed og individualisere og forbedre din oplevelse på hjemmesiden.

Hvilke typer af cookies bruger vi?

Vi bruger 3 kategorier af cookies. Kategorierne beskrives i det følgende:

Essentielle cookies

Disse cookies er nødvendige for at hjælpe dig med at tilgå og bevæge dig rundt på vores hjemmeside. Uden disse cookies ville vores hjemmeside ikke fungere optimalt, og du ville ikke kunne bruge visse vigtige funktioner.

Analyserende og kundetilpassede cookies

Hos Clearhaus vil vi gerne gøre din oplevelse på vores hjemmeside så god og så relevant som muligt. Vi bruger cookies til at hjælpe os med at forstå, hvordan vores hjemmeside bruges, og hvordan vi kan forbedre din oplevelse på den. Denne type af cookies kan sikre os anonyme informationer, som kan hjælpe os med at finde ud af, hvilke dele af vores hjemmeside, der er interessante for vores brugere, og om de oplever fejl på siden. Vi bruger cookies til at teste forskellige designs og funktioner på vores hjemmeside, og vi bruger dem også til at hjælpe os med at monitorere, hvordan vores besøgende finder frem til vores hjemmeside.

Reklame-cookies

Reklame-cookies hjælper med at sikre at vores reklamer er så relevante for dig som muligt. Vi arbejder med tredje-partsannoncører for at give dig adgang til interessant og spændende indhold via vores hjemmeside. Disse tredje-parts cookies optager informationer om dit brug af reklamer og hjælper med at forbedre din online-oplevelse.

Du kan håndtere cookies vha. opsætningen af din Internetbrowser. Du kan få browseren til at informere dig, når du modtager en ny cookie, fjerne cookies eller slette alle cookies.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at slette Clearhaus cookies, vil det betyde, at der er nogle funktionaliteter og områder på vores hjemmeside, som du får begrænset eller forringet adgang til.

Kontaktinformation

Clearhaus A/S

P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N

+45 82 82 22 00

gdpr@clearhaus.com

Stil et spørgsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: